UIUC STAT 385 - Spring 2020

Ha Khanh Nguyen

HomeSyllabusHomeworkProjectsTutorialsPiazzaCompass


Homework

Homework 1

 • Assignment: [HW1] [Solution]
 • Due date: Homework 1 due at 11:59 PM on Friday, 02/07/2020.

Homework 2

 • Assignment: [HW2] [Solution]
 • Due date: Homework 2 due at 11:59 PM on Friday, 02/14/2020.

Homework 3

 • Assignment: [HW3] [Solution]
 • Due date: Homework 3 due at 11:59 PM on Friday, 02/21/2020.

Homework 4


Homework 5

 • Assignment: [HW5] [Solution]
 • Due date: Homework 5 due at 11:59 PM on Tuesday, 03/24/2020.

Homework 6

 • Assignment: [HW6]
 • Due date: Homework 6 due at 11:59 PM on Wednesday, 04/01/2020.

Homework 7

 • Assignment: [HW7]
 • Due date: Homework 7 due at 11:59 PM on Tuesday, 04/21/2020.